village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Malé Kosihy

Motív
SK HU
A
A
A

Povinné zverejňovanie

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 546/2010 Z. Z.

 

Obec Malé Kosihy zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

zdroj